Privatumo politika

Šioje Privatumo politikoje pateikiame pagal Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamentą Nr. 2016/679 (ES) (toliau – Reglamentas) privalomą informaciją apie asmens duomenų tvarkymą.

Duomenų valdytojas, nustatantis Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones, yra UAB „ALWARK“, juridinio asmens kodas 300638080, adresas Kirtimų g. 47B, Vilnius, Lietuva, tel. +37052646330, el. p. adresas info@alwark.lt .

Privatumo politikoje numatytos sąlygos taikomos fiziniams asmenims lankantis mūsų interneto svetainėje www.alwark.lt , lankantis elektroninėje parduotuvėje https://eshop.alwark.lt bei teikiant užklausas dėl įrangos, vykdant komunikaciją su mūsų bendrove ir kitokiu būdu žemiau įvardintose situacijose pateikiant asmens duomenis. Prašome reguliariai perskaityti aktualią šio dokumento versiją, nes ateityje jos turinys gali keistis. Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Reglamente.

Žemiau pateikiama informacija apima šiuos duomenų tvarkymo tikslus: (i) darbuotojų atranką ir kandidatų į darbo vietą duomenų bazės administravimą; (ii) komunikaciją elektroniniu paštu ir kitokiomis elektroninėmis priemonėmis; (iii) užklausų elektroninėje parduotuvėje apdorojimą bei vykdymą įskaitant užsakymų apdorojimą, finansinių dokumentų išrašymą bei klausimų, susijusių su prekių garantija, pristatymu ir / arba grąžinimu, sprendimą; (iv) slapukų naudojimą; (v) socialinių tinklų naudojimą; (vi) lojalumo programos vykdymą, naujienlaiškių siuntimą ir kitokį tiesioginės rinkodaros vykdymą; (vii) skundų, paklausimų ar užsakymų administravimą. Šioje Privatumo politikoje taip pat aprašomos Jūsų kaip duomenų subjekto teisės, duomenų teikimas jų gavėjams ir kitos asmens duomenų tvarkymo sąlygos, taikomos visiems aukščiau išvardintais tikslais bendrovės tvarkomiems asmens duomenims.

Darbuotojų atranka

Jeigu, norėdami, kad Jūsų duomenys būtų įtraukti į mūsų kandidatų duomenų bazę, atsiuntėte savo CV arba savo CV atsiuntėte pagal skelbimą mūsų interneto svetainėje arba specializuotoje darbuotojų atrankoms ir darbo paieškoms skirtoje interneto svetainėje, Jūsų savanoriškai pateiktus bei kitus toliau įvardintus asmens duomenis tvarkysime darbuotojų atrankos tikslu.

Dėl dalyvavimo atrankoje atsiųstus Jūsų asmens duomenis tvarkysime tol, kol pasibaigs atranka, t.y. nuspręsime į darbą priimti konkretų kandidatą, pasibaigs jo bandomasis laikotarpis arba nuspręsime užbaigti atranką neatrinkus jokio kandidato. Šis laikotarpis trunka apie 4 mėnesius. Jeigu neišreikšite prieštaravimo, Jūsų duomenis po atrankos pabaigos saugosime 3 metus ir, jeigu per šį laikotarpį mūsų bendrovėje kils naujo darbuotojo poreikis, susisieksime su Jumis. Suėjus 3 metų terminui Jūsų asmens duomenis sunaikinsime. Jeigu prieštaraujate, kad Jūsų duomenis saugotume ir pasibaigus atrankai, informuokite apie tai elektroniniame laiške arba informavimo formoje, kuria pateiksime Jums pasirašyti susitikimo metu.

Jeigu savo CV ir kitus duomenis atsiuntėte nesant paskelbtos atrankos, Jūsų duomenis saugosime 3 metus neprašydami atskiro sutikimo, Jūsų valios pateikti duomenis pagrindu.

Jūsų asmens duomenis tvarkysime Jūsų išreikštos valios dalyvauti atrankoje arba saugoti duomenis duomenų bazėje pagrindu, o po atrankos pabaigos – teisėto intereso pagrindu. Duomenų pateikimas yra savanoriškas, tačiau neturėdami jų, negalėtume įvertinti Jūsų kandidatūros tinkamumo. Bet kada galite atšaukti dalyvavimą atrankoje ar duomenų saugojimą kandidatų duomenų bazėje.

Informuojame, kad pasinaudodami asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų mums suteikta teise, galime kreiptis į Jūsų ankstesnius darbdavius ir paprašyti jų nuomonės apie Jūsų kvalifikaciją, profesinius gebėjimus ir dalykines savybes. Tačiau į Jūsų esamą darbdavį nesikreipsime be Jūsų aiškiai išreikšto išankstinio sutikimo.

Komunikacija elektroniniu paštu ir kitokiomis elektroninėmis priemonėmis

Vykdant elektroninę komunikaciją pateikiamų Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų laisvos valios išraiška vykdyti šią komunikaciją ir joje pateikti tam tikrus duomenis, t. y. sutikimas. Be to, duomenų tvarkymo pagrindas taip pat yra sutarties sudarymas ar vykdymas bei teisės aktuose numatytų pareigų vykdymas. Be sutarties sudarymo ir vykdymo, Jūsų duomenys taip pat tvarkomi vidaus administravimo bei konsultavimo tikslais.

Jūsų elektroninio pašto adresas, susirašinėjimo turinys ir susiję duomenys bus tvarkomi laikantis proporcingumo principo. Šie duomenys visų pirma matomi to asmens, su kuriuo tiesiogiai elektroniniu paštu ar kitokiomis elektroninėmis priemonėmis komunikuojate. Tačiau tam tikrais atvejais Jūsų susirašinėjimą gali perskaityti ir kiti darbuotojai, pavyzdžiui, elektroninė darbo vietos stebėjimo, galimų teisės aktų ar vidaus taisyklių pažeidimų tyrimo, darbuotojo pavadavimo ir susijusiais tikslais bei panašiose situacijose. Siekdami užtikrinti paslaugų teikimą nuotoliniu būdu ir aptarnavimo kokybę, Jūsų pateiktus duomenis ir susirašinėjimą saugosime 1 mėnesį nuo jų pateikimo dienos.

Užklausos dėl įrangos teikimas elektroninėje parduotuvėje

Jeigu elektroninėje parduotuvėje, norėdami pateikti užklausą dėl įrangos, nurodysite savo asmens duomenis, t. y. vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, pristatymo adresą, o jeigu veikiate juridinio asmens vardu – vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, pristatymo adresą, įmonės pavadinimą, įmonės kodą, PVM mokėtojo kodą bei banko sąskaitos numerį, Jūsų savanoriškai pateikti duomenys bus tvarkomi sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu (įskaitant tam tikrų veiksmų atlikimą prieš sudarant sutartį), nes Bendrovė tvarko Pirkėjo atstovų ir/ar kitų asmenų, įgaliotų palaikyti ryšius su Bendrove ir/ar atsiimti Jūsų užsakytas prekes, asmens duomenis. Sudarius sutartį duomenų tvarkymo pagrindas taip pat bus teisės aktuose numatytų pareigų, pavyzdžiui kylančių iš mokestinių prievolių, vykdymas. Jūsų duomenis tvarkysime vidaus administravimo bei konsultavimo tikslais. Aukščiau paminėtus asmens duomenis Duomenų valdytojui pateikiate savanoriškai, užpildę užklausą elektroninėje parduotuvėje. Šiuos duomenis mūsų bendrovė privalo tvarkyti tam, kad elektroninėje parduotuvėje būtų sudaryta galimybė Jums pateikti užklausas dėl įrangos bei būtų tinkamai įvykdytos kylančios iš sutarties teisinės prievolės. Jeigu elektroninėje parduotuvėje nepateiksite asmens duomenų, negalėsite pateikti užklausos, o mūsų bendrovė negalės jos administruoti bei susisiekti su Jumis dėl norimos įrangos bei pateikti tikslios informacijos apie užklausoje pateiktą prekę, įskaitant kainą bei pristatymo kaštus. Jūsų asmens duomenys bus saugomi 2 (du) mėnesius nuo užklausos pateikimo dienos.

Siekdami užtikrinti tinkamą užklausos administravimą bei vykdymą, tvarkysime Jūsų savanoriškai pateiktus duomenis – užsakymo pateikimo data ir laikas, IP adresas, prekių pavadinimas, kiekiai, prekių kainos ir suteiktos nuolaidos ir banko sąskaitos numeris. Šių duomenų tvarkymo pagrindas – sutarties vykdymas bei teisės aktuose numatytų pareigų vykdymas. Administruodami užklausą susisieksime su Jumis užklausoje nurodytais kontaktais, kad galėtume aptarti Jūsų lūkesčius dėl įrangos ir, jeigu bus pasirašoma pirkimo- pardavimo sutartis, suderinti sutarties sąlygas. Po užklausos įvykdymo pasirašius pirkimo-pardavimo sutartį, duomenys bus tvarkomi 10 (dešimt) metų nuo pirkimo operacijos atlikimo dienos.

Prieš pateikiant užklausą dėl įrangos prašome Jūsų patvirtinti, kad Jūsų nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, ir esate ne jaunesni kaip 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus.

Mes neprisiimame atsakomybės už netikslius, neišsamius ar klaidingai pateiktus Jūsų duomenis. Jums pateikus užklausą dėl įrangos mes laikysime, kad Jūsų duomenys yra tikslūs ir teisingi, o sutikimai yra pateikti Jūsų laisva valia, susipažinus su šia Privatumo politika.

Jeigu nusprendėte atsisakyti sudarytos sutarties ir (arba) pageidaujate grąžinti Jums netikusią(-as) prekę(- es) bei prašote grąžinti sumokėtus pinigus, tam, kad galėtume užtikrinti tinkamą prekių ir sumokėtų pinigų grąžinimo procesą bei galėtume įvykdyti nustatytas teisines prievoles galime Jūsų prašyti pateikti: vardą, pavardę, parašą, telefono numerį, adresą arba prekės pristatymo adresą, elektroninio pašto adresą, ir bankinės sąskaitos numerį, kreipimosi datą, prekių grąžinimo priežastį, atstovaujamo juridinio asmens aukščiau šioj Politikoje išvardintą informaciją, jei veikiate juridinio asmens vardu, sutarties atsisakymo ir (ar) prekių grąžinimo prašymą arba prekės perdavimo aktą, arba pinigų grąžinimo prašymą (kai prekė nebuvo Jums perduota). Duomenys bus tvarkomi 10 (dešimt) metų nuo duomenų pateikimo.

Slapukų naudojimas

Slapukas (angl. Cookie) yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kuris yra įrašomas į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską. Siekiant skirtingų tikslų yra naudojami skirtingi slapukai. Slapukai taip pat padeda atskirti Jus nuo kitų interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę interneto svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti interneto svetainę.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis.

Mūsų interneto svetainėje naudojami toliau apibūdinami slapukai:

SLAPUKO PAVADINIMASSLAPUKO PASKIRTISSAUGOJIMO TRUKMĖSLAPUKAS NAUDOJAMAS
PHPSESSIDBūtinasis slapukas, reikalingas svetainės veikimuiSesijos metuwww.alwark.lt
woocommerce_cart_hashBūtinasis slapukas, reikalingas elektroninėsIki naršyklės uždarymohttps://eshop.alwark.lt
parduotuvės veikimui
woocommerce_items_in_cartBūtinasis slapukas, reikalingas elektroninės parduotuvės veikimuiIki naršyklės uždarymohttps://eshop.alwark.lt
wp_woocommerce_session_*Būtinasis slapukas, reikalingas elektroninės parduotuvės veikimui2 dienoshttps://eshop.alwark.lt
_gaStatistinės informacijos apie vartotojo elgesį svetainėje rinkimas2 metaiwww.alwark.lt
_gat_gtag_UA_9581336_1Statistinės informacijos apie vartotojo elgesį svetainėje rinkimasSesijos metuwww.alwark.lt
_gidStatistinės informacijos apie vartotojo elgesį svetainėje rinkimas3 mėnesiaiwww.alwark.lt
_fbpRinkodara3 mėnesiaiwww.alwark.lt
_gcl_auStatistinės informacijos apie vartotojo elgesį svetainėje rinkimas3 mėnesiaiwww.alwark.lt
TawkConnectionTimeSusirašinėjimo informacijos saugojimasSesijos metuwww.alwark.lt

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad slapukus priimtų automatiškai. Turėdami informacijos, kaip ir kam jie naudojami, galite apsispręsti, ar slapukus pasilikti, ar juos naršyklėje išjungti. Dauguma naršyklių leidžia Jums valdyti slapukus per jų nustatymų parinktis. Jei nenorite priimti slapukų, savo naršyklėje galite pasirinkti nustatymą nepriimti visų slapukų arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage- cookies/.

Norėtume įspėti, kad atsisakę slapukų galite netekti galimybės naudotis kai kuriomis funkcijomis. Nenorėdami gauti slapukų, galite nustatyti savo naršyklę atmesti visus slapukus arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas.

Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų svetainėje gali būti leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės.

Socialinių tinklų naudojimas

Mūsų bendrovė turi paskyrą:

• socialiniame tinkle „Facebook“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.facebook.com/privacy/explanation.

• socialiniame tinkle „Linkedin“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Informaciją, kurią pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Naujienlaiškių siuntimas
ir kitoks tiesioginės rinkodaros v
ykdymas

Jeigu esate mūsų klientas, užsisakėte naujienlaiškį mūsų interneto svetainėje arba pildydamas užklausą dėl įrangos elektroninėje parduotuvėje, ar kitokiu būdu išreiškėte savo valią gauti tiesioginės rinkodaros medžiagą, Jūsų savanoriškai pateikti asmens duomenys, įskaitant elektroninio pašto adresą ir telefoną, bus naudojami tam, kad paminėtais kontaktiniais duomenimis būtų galima Jums pateikti informaciją apie prekes ir paslaugas, naujienas, akcijas, renginius ar kitokią tiesioginę rinkodarą sudarančią informaciją.

Tiesioginė rinkodarą be sutikimo Jūsų elektroniniu paštu bus vykdoma tik tuo atveju, jeigu esate mūsų klientas. Tokia rinkodara bus vykdoma remiantis teisės aktų suteikta teise bei dėl tokios rinkodaros vykdymo galite išreikšti prieštaravimą, informuodami mūsų kontaktiniais duomenimis.

Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi 5 metus nuo sutikimo davimo arba santykių su jumis pabaigos.

Kiekviename Jums siunčiamame elektroniniame laiške bus sudaryta galimybė tiesioginės rinkodaros pranešimų atsisakyti. Jų atsisakyti arba atšaukti sutikimą taip pat galite susisiekę bendrovės kontaktiniais duomenimis.

Skundų, paklausimų ar užsakymų administravimas

Jeigu elektroniniu paštu, raštu ar kitokiu būdu pateikėte skundą, pretenziją, paklausimą ar užsakymą, Jūsų savanoriškai pateikti asmens duomenys bus tvarkomi šio skundo, pretenzijos, paklausimo ar užsakymo administravimo tikslu.

Jeigu Jūsų pateiktas skundas ar pretenzija bus susijęs su potencialiai galinčiu kilti ginču, galimai padaryta žala ir pan., taip pat jeigu vykdant užsakymą atsiras sutartiniai santykiai, Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi 10 metų laikotarpį. Jeigu su skundu ar pretenzija susiję asmens duomenys nebus susiję su galimu ginču, jie bus sunaikinti per trumpesnį laikotarpį, kai šie duomenys nebebus reikalingi tikslui pasiekti.

Jūsų asmens duomenų tvarkymas bus grindžiamas Jūsų laisvos valios išraiška pateikti skundą, paklausimą ar užsakymą, tačiau, tam tikrais atvejais skundo tolesnio saugojimo pagrindas gali tapti teisės aktas.

Asmens duomenų teikimas duomenų gavėjams

Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami:

Kokie yra asmens duomenų apsaugos principai, kurių mes laikomės?

Renkant ir naudojant Jūsų pateiktus, o taip pat iš kitų šaltinių gautus Jūsų asmens duomenis, laikomasi šių principų:

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas

Informuojame, kad Jūs turite šias duomenų subjekto teises: teisę susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; teisę reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus papildyti asmens neišsamius asmens duomenis; teisę prašyti savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą); teisę prašyti, kad asmens duomenų tvarkymas būtų apribotas; teisę į duomenų perkėlimą; teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai; teisę atšaukti sutikimą ir nesutikti su asmens duomenų tvarkymu. Tam, kad būtų galima įgyvendinti Jūsų duomenų subjektų teises, būtina nustatyti Jūsų tapatybę. Nenustačius Jūsų tapatybės, nebus galima įsitikinti, ar kreipiasi tikrai tas asmuo, kurio asmens duomenys yra tvarkomi, todėl nebus galima įgyvendinti Jūsų teisių. Gali būti atsisakyta nagrinėti iš Jūsų gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo arba už tai gali būti paprašyta atitinkamo mokesčio, jei prašymas būtų akivaizdžiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais.

Jeigu pageidautumėte įgyvendinti savo duomenų subjekto teises ar turėtumėte kitokių klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo, prašome kreiptis anksčiau nurodytais bendrovės kontaktiniais duomenimis.