Prekių garantinės sąlygos

1. Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams ir gali neatitikti nurodytos komplektacijos. Nurodytos nuotraukos negali būti panaudotos kaip pretenzijų pagrindas. Prekė laikoma kokybiška, jei ji atitinka sutartyje, komerciniame pasiūlyme ar internetinėje parduotuvėje pateiktą pavyzdį, modelį ir / ar aprašymą.

1.1. Prekėms taikoma internetinėje parduotuvėje prie prekės aprašymo nurodyta garantija ir / arba Pirkimo-pardavimo sutarties, jeigu tokia pasirašoma, Specialiųjų sąlygų 8 punkte nurodyta garantija. Prekių garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo momento, kai Prekės perduodamos Pirkėjui. Jeigu pasirašomas priėmimo-perdavimo aktas, skaičiuojama nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

1.2. Per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Prekių perdavimo Pirkėjui, Pirkėjo pageidavimu Pardavėjas nemokamai apmoko Pirkėjo nurodytus asmenis, kaip naudotis Prekėmis.

1.3. Garantiniu laikotarpiu Pirkėjas įsipareigoja:

1.3.1. naudoti Prekių gamintojo originalias atsargines dalis;

1.3.2. laikytis visų Prekių naudojimo instrukcijose nustatytų reikalavimų bei Pardavėjo rekomendacijų;

1.3.3. Prekių naudojimosi instrukcijoje nurodytus techninės priežiūros serviso darbus perduoti atlikti Pardavėjui.

1.4. Jei Pirkėjas nesilaiko bet kurių 1.3. punkte nustatytų pareigų, Pirkėjas Prekių garantija pasinaudoti negali.

1.5. Garantiniu laikotarpiu Pardavėjas užtikrina Prekių parengimą naudojimui per trumpiausią įmanomą laiką savo sąskaita (tame tarpe dalių keitimą), jei defektas neatsirado dėl netinkamo Prekių naudojimo (Prekės naudotos pagal Prekių naudojimo instrukciją). Tuo atveju, kai defektas atsirado dėl Pirkėjo kaltės (naudojimo ne pagal paskirtį, nesilaikant saugos reikalavimų, avarijos ir pan.), Pardavėjas užtikrina Prekių parengimą naudojimui per trumpiausią įmanomą laiką, o Pirkėjas apmoka už atliktą remontą pagal Pardavėjo pateiktas sąskaitas – faktūras per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos-faktūros išsiuntimo Pirkėjui dienos.

1.6. Garantija netaikoma:

1.6.1. natūraliam Prekių dalių nusidėvėjimui;

1.6.2. Punkte 1.4. nurodytu atveju;

1.6.3. besidėvinčioms dalims ir eksploatacinėms medžiagoms, t. y. stabdžių juostoms ir andėklams, klijuotiems paviršiams, valymo priemonėms, variklio alyvai, hidraulinei alyvai, tepalams, filtrams, purkštukams, lemputėms, pakavimo medžiagoms, guminėms dalims, padangoms, ratų diskams, ratukams, grandinėms, kištukams, relėms, uždegimo žvakėms, jungikliams, izoliacinėms medžiagoms, operatoriaus sėdynei, šliaužikliams ir kitiems besitrinantiems paviršiams;

1.6.4. Pirkėjui Prekę eksploatuojant netinkamai ar netinkamoje aplinkoje (t. y. nesilaikant Prekių naudojimo instrukcijose nustatytų reikalavimų bei Pardavėjo rekomendacijų);

1.6.5. atlikus nepatvirtintų technikos ar jos komponentų pakeitimų bei modifikacijų be Pardavėjo rašytinio patvirtinimo;

1.6.6. esant išoriniams pažeidimams;

1.6.7. dėl atsiradusio gedimo savalaikio pašalinimo nevykdymo, dėl ko atsirado papildomi gedimai;

1.6.8. viršijus leistinas technikos krovos galimybes, apimtis ar sąlygas;

1.6.9. jei defektas atsirado dėl nelaimingo atsitikimo ar stichinių nelaimių;

1.6.10. dėl identifikavimo numerių sugadinimo ar ištrynimo;

1.6.11. jei nebuvo išlaikytas numatytas techninių aptarnavimų intervalas;

1.6.12. jei defektas atsirado dėl piktnaudžiavimo ar aplaidumo.

1.7. Pardavėjas Prekių garantinio laikotarpio metu turi teisę susigrąžinti sugedusias dalis, jas pakeitęs naujomis.

1.8. Pardavėjas įsipareigoja, kad jo atstovai Prekių garantinio laikotarpio metu pas Pirkėją atvyktų per 72 valandas (darbo dienomis) nuo raštiško – (įteikto tiesiogiai Pardavėjo atstovui ar atsiųsto el. paštu / paštu) pranešimo apie gedimą gavimo, išskyrus tuos atvejus, jei to padaryti yra neįmanoma dėl trečiųjų asmenų kaltės ir / ar kitos specialios susidariusios situacijos.